Kućni red

ОДЛУКУ О ОПШТИМ ПРАВИЛИМА КУЋНОГ РЕДА У СТАМБЕНИМ И СТАМБЕНО-ПОСЛОВНИМ ЗГРАДАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ВАЉЕВА

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

 

 

Члан 1.

 

Овом одлуком прописују се општа правила кућног реда у стамбеним и стамбено-пословним зградама на територији града Ваљева. Под кућним редом, у смислу става 1. овог члана, подразумевају се општа правила понашања у стамбеним и стамбено-пословним зградама, обавезна за све станаре, чијим поштовањем ће се обезбедити ред, мир и сигурност у стамбеној и стамбенопословној згради, свим станарима неометано коришћење посебних и заједничких делова зграде, као и земљишта за редовну употребу зграде, очување заједничких делова у чистом, исправном и употребљивом стању, сигурном за коришћење.

 

Члан 2.

 

Стамбена зграда је зграда намењена за становање и користи се за ту намену, а састоји се од најмање три стана.  Стамбено-пословна зграда је зграда која се састоји од најмање једног стана и једног пословног простора.  Посебан део зграде је посебна функционална целина у згради која може да преставља стан, пословни простор, гаражу, гаражно место или гаражни бокс.  Заједнички делови зграде су делови зграде који не представљају посебан или самостални део зграде, који служе за коришћење посебних или самосталних делова згрaде, односно згради као целини, као што су: заједнички простори (степениште, улазни простори и ветробрани, заједнички ходник и галерија, тавански простор, подрум, бицикларница, сушионице за веш, заједничка тераса и друге просторије намењене заједничкој употреби власника посебних или самосталних делова зграде и др.), заједнички грађевински елементи (темељи, носећи зидови и стубови, међуспратне и друге конструкције, конструктивни део зида или зидна испуна, изолација и завршна обрада зида према спољашњем простору или према заједничком делу зграде, стрехе, фасаде, кров, димњаци, канали за проветравање, светларници, конструкција и простори за лифт и друге посебне конструкције и др.), као и

 

заједничке инсталације, опрема и уређаји (унутрашње електричне, водоводне и канализационе, гасоводне и топловодне инсталације, лифт, громобрани, апарати за гашење, откривање и јављање пожара, безбедоносна расвета, телефонске инсталације и сви комунални прикључци који су намењени заједничком коришћењу и др.), ако не представљају саставни део самосталног дела зграде и не чине саставни део посебног дела зграде, односно не представљају део инсталација, опреме и уређаја који искључиво служе једном посебном делу.  Земљиште за редовну употребу је земљиште испод и око објекта које испуњава услове за грађевинску парцелу и које, по спроведеном поступку у складу са законом којим се уређује планирање и изградња, постаје катастарска парцела.  Стамбена заједница има статус правног лица и њу чине сви власници посебних делова стамбене, односно стамбено-пословне зграде.  Орган управљања, у смислу одредаба ове одлуке, је управник или професионални управник стамбене, односно стамбено-пословне зграде, коме су поверени послови управљања. Станар, у смислу одредаба ове одлуке је власник, закупац посебног дела зграде (стана или пословног простора), чланови њиховог породичног домаћинства ( супружник и ванбрачни партнер, њихова деца, рођена у браку или ван њега, усвојена или пасторчад, њихови родитељи и лица која су они дужни по закону да издржавају, а који станују у истом стану), лица која су запослена у пословним просторима, као и лице које је корисник посебног дела зграде по неком другом правном основу.

 

II  ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 3.

 

О кућном реду у стамбеним и стамбенопословним зградама дужни су да се старају станари и орган управљања.

 

Члан 4.

 

Станари су дужни да посебне, заједничке делове зграде и земљиште за редовну употребу користе са посебном пажњом и чувају их од оштећења и квара, на начин да не ометају остале станаре у мирном коришћењу посебног и заједничког дела зграде и земљишта за редовну употребу и не угрожавају безбедност других.

 

Време одмора

 

Члан 5.

 

Радним данима у времену од 16,00 до 18,00 и од 22,00 до 07,00 часова наредног дана, а у данима викенда у времену од 14,00 до 18,00 часова и од 22,00 до 08,00 часова наредног дана, станари се морају

понашати на начин који обезбеђује потпуни мир и тишину у згради (време одмора). Временски период од 16,00 часова 31.децембра до 04,00 часова 1.јануара се не сматра временом за одмор.

 

Бука у време одмора

 

Члан 6.

 

Забрањено је виком, трчањем, скакањем, играњем лопте и сличним поступцима правити буку у време одмора и нарушавати мир у згради.  Коришћење кућних апарата (веш машина, усисивача и слично), вентилационих система, клима уређаја, уређаја за музичку репродукцију и музичких инструмената, ТВ пријемника и других уређаја, машина и апарата у згради, у време одмора, дозвољено је само до собне јачине звука.  Време одмора мора се поштовати и при коришћењу машина за одржавање зелених површина око зграде (косачица, моторна тестера и слично).  Бука у затвореним просторима зграде, у време одмора, не сме прећи граничну вредност од 30 ДБ, док на отвореном простору, у време одмора, бука не сме прећи граничну вредност од 45 ДБ у стамбеној згради и 50 ДБ у стамбено-пословним зградама.  У случају породичних славља, станари су дужни да, постављањем обавештења на видном месту у згради, о томе обавесте остале станаре, с тим да славље не може трајати дуже од 01,00 часа после поноћи.

 

КОРИШЋЕЊЕ ПОСЕБНИХ ДЕЛОВА ЗГРАДЕ

 

Члан 7.

 

На терасама, лођама и балконима забрањено је држати и депоновати ствари које нарушавају изглед зграде, као што су: стари намештај, огревни материјал и слично.  Није дозвољено кроз прозоре, врата, балконе и лође бацати било какве предмете, кућно смеће, остатке хране, просипати воду, трести постељину, столњаке, крпе и друге сличне предмете, као и хранити птице, псе, мачке и друге животиње.  Забрањено је на деловима зграде из става 1. овог члана држати необезбеђене саксије са цвећем и друге предмете који падом могу повредити, оштетити или упрљати пролазнике и возила.

 

Држање кућних љубимаца

 

Члан 8.

 

Станари могу, у складу са посебним прописима, држати кућне љубимце, али су дужни да воде рачуна да те животиње не стварају нечистоћу у заједничким просторијама и не нарушавају мир и тишину у згради.

 

У случају поступања супротно одредби става 1. овог члана, примењиваће се одредбе одлуке којом је регулисано држање кућних љубимаца.

 

Обављање привредне делатности у стамбеној згради, односно стамбено-пословној згради

 

Члан 9.

 

Привредна делатност чије је обављање у стамбеној згради, односно стамбено-пословној згради дозвољено посебним прописима , мора се обављати тако да не ремети мир у коришћењу станова.  Пара, дим, мириси и бука која се стварају обављањем привредне делатности морају бити изоловани и уређени тако да не ометају становање и здравље станара.

 

Извођење грађевинских, грађевинско-занатских и  инсталатерских радова у згради

 

Члан 10.

 

Станар који изводи грађевинске, грађевинско-занатске и инсталатерске радове у згради или на згради, дужан је да предходно о томе обавести орган управљања зградом и прикаже му одобрење надлежног органа за извођење радова, уколико је посебним законом прописана обавеза прибављања одобрења за извођење тих грађевинских радова, а потом постављањем обавештења на видном месту у згради обавести станаре о дану почетка извођења радова, врсти и трајању радова.  Станар који изводи радове из става 1. овог члана дужан је да по завршетку радова делове зграде на којима су извођени радови, делове зграде и земљиште за редовну употребу које је коришћено за извођење радова врати у првобитно стање.  Радови из става 1. овог члана, осим у случајевима хаварије и потребе за хитним интервенцијама, не могу се изводити у време одмора.

 

2.КОРИШЋЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКИХ ДЕЛОВА ЗГРАДЕ

 

Члан 11.

 

Заједнички делови зграде су делови који служе за коришћење посебних или самосталних делова зграде, сматрају се једном ствари над којом власници посебних делова зграде имају право заједничке недељиве својине.  Станари употребљавају заједничке делове зграде у складу са њиховом наменом у мери у којој то одговара њиховим потребама и потребама чланова њихових  домаћинстава, односно обављања делатности.  Станар је дужан да трпи употребу заједничких делова зграде од стране осталих станара, у складу са њиховом наменом.

 

Капија и улазна врата

 

 

Члан 12.

 

Капија и улазна врата на згради морају бити закључана у периоду од 23,00 до 06,00 часа наредног дана лети, и од 22,00 до 06,00 часа наредног дана зими.  У зградама у којима постоје спољни сигнални уређаји за позивање станара, станари на скупштини стамбене заједнице могу донети одлуку да улазна врата у зграду буду стално закључана.  Станари који даљинским управљачем отварају улазну капију ради уласка или изласка возила из гараже или дворишта, дужни су да провере да ли је капија закључана након уласка или изласка возила из гараже или дворишта.

 

Улаз у зграду

 

Члан 13.

 

Орган управљања стамбеном зградом дужан је да на видном месту на уласку у стамбену зграду, осим аката прописаних посебним законом, истакне: – ову одлуку или правила власника донета по одредбама Закона о становању и одржавању зграда, – време одмора, – списак заједничких делова зграде, са назнаком њихове намене, – обавештење код кога се налазе кључеви од заједничких простора и просторија са техничким уређајима, просторија трансформаторске станице и склоништа (кућна и блоковска), – обавештење ком јавном предузећу, правном лицу или предузетнику је поверено одржавање зграде, – упутство о начину пријаве квара и оштећења на инсталацијама, уређајима и опреми зграде, као и – друге информације и одлуке скупштине стамбене заједнице, битне за станаре и успостављање реда, мира и поштовање одредба посебних закона и ове одлуке. На видном мести на уласку у стамбену зграду, орган управљања може поставити и списак станара по спрату и стану, који садржи име и презиме станара, али уз писани пристанак сваког појединачног станара. Ако орган управљања зградом не истакне на видном месту списак свих станара, дужан је да на видном месту истакне обавештење о томе код кога се  списак налази како би био доступан свим станарима и надлежним органима.

 

Заједнички простори

 

Члан 14.

 

Заједнички простори у згради служе за потребе свих станара, који су дужни да их користе са посебном пажњом и да их чувају од кварова, оштећења, пожара, поплава и слично.

 

 

Члан 15.

 

Скупштина стамбене заједнице одређује распоред коришћења просторија намењених заједничкој употреби, а орган управљања стамбене зграде се стара о њиховој правилној употреби и придржавању распореда коришћења. Станари су дужни да просторије намењене заједничкој употреби после сваке употребе очисте и доведу у ред, а кључ од ових просторија врате лицу, односно лицима задуженим за његово чување. Забрањено је заједничке просторије користити супротно њиховој намени или распореду коришћења.

 

Члан 16.

 

Станари су дужни да воде рачуна о економичности и да употребом заједничких простора не повећавају, неоправдано, укупне трошкове (светла, без отварања врата и прозора у зимском периоду, итд).

 

Члан 17.

 

У заједничким просторима, осим ствари које су нужне за наменско коришћење тих просторија, забрњено је држати друге ствари (бицикле, дечија колица, саксије са цвећем, намештај и сл). Станари су дужни да одржавају чистоћу заједничких простора и обезбеде несметан и слободан пролаз кроз њих. Забрањено је бацати или остављати отпатке, смеће, нечистоћу по степеништу или другим заједничким просторима, као и пушење на степеништу и ходнику. Забрањено је цртати, писати или на било који начин оштећивати зидове, врата, прозоре, уређаје и друге делове зграде.

 

Члан 18.

 

Улазни ходник и степениште зграде која нема уређај за аутоматско осветљење морају ноћу бити осветљени до закључавања улазних врата.

 

Члан 19.

 

Натписе, рекламе и фирму на зидовима ходника, на земљишту за редовну употребу зграде, на фасади и другим спољним деловима зграде који се налазе ван пословног простора, станар може пoстављати уколико обавља пословну делатност, у складу са важећим прописима и обавезном сагласношћу скупштине стамбене заједнице. По престанку обављања делатности или исељењу, станар је дужан да натписе, рекламе и фирму уклони и да простор на коме су били постављени доведе у исправно стање.

 

Члан 20.

 

Станови морају бити обележени бројевима, а станари су дужни да бројеве уредно одржавају.

 

 

 

Подрумске просторије

 

Члан 21.

 

Улазна врата у подрум морају бити закључана. Станари морају имати кључ од врата подрума. У подруму није дозвољено држање запаљивих предмета и течности.

 

Огревни материјал

 

Члан 22.

 

Станари могу држати огревни материјал само у просторијама које су намењене или одлуком скупштине стамбене заједнице одређене за то. Забрањено је цепати огревни материјал у становима и на другим местима која за то нису одређена.

 

Таван

 

Члан 23.

 

Улазна врата на таван морају бити стално закључана, а кључ доступан станарима зграде. На тавану је забрањено држање и употреба запаљивих предмета и течности.

 

Тераса и кров зграде

 

Члан 24.

 

На непроходну терасу и кров стамбене зграде приступ је дозвољен само стручним лицима ради поправки, постављања антена и сличних уређаја, уклањања снега, леда и слично. Приликом постављања антена и других сличних уређаја не сме се оштетити кров, као ни други заједнички део зграде.

 

Спољни делови зграде

 

Члан 25.

 

Спољни делови зграде (врата, прозори,излози и сл.) морају бити чисти и исправни. О чистоћи и исправности спољних делова пословних просторија у згради старају се корисници тих просторија, а станари о осталим спољним деловима зграде. Врата, прозори, капци, ролетне и сл. у приземљу зграде морају се користити и држати тако да не ометају кретање пролазника. Приликом појединачне замене ролетни на прозорима и вратима у становима и заједничким просторијама, мора се водити рачуна да ролетне буду једнообразне са постојећим ролетнама у стамбеној згради.

 

Земљиште за редовну употребу зграде

 

Члан 26.

 

Земљиште за редовну употребу зграде служи свим станарима.

 

 

Скупштина стамбене заједнице одлучује о начину коришћења и одржавања земљишта за редовну употребу зграде, у складу са пројектно-техничком документацијом зграде. Одлуком скупштине стамбене заједнице на земљишту за редовну употребу зграде може бити одређен део за игру деце, трешење тепиха, паркирање аутомобила и других моторних возила, као и вршење других, уобичајених заједничких потреба станара. Забрањено је постављање предмета и других физичких препрека на земљишту за редовну употребу зграде, без сагласности скупштине стамбене заједнице.

 

Члан 27.

 

Стамбена заједница одговорна је за одржавање земљишта за редовну употребу зграде, као и да редовно поправља и замењује оштећене делове ограде, чисти, коси траву, орезује живу ограду и друго растиње, уклања коров, одржава бетонске површине, тротоаре, прилазне стазе и степениште, интерне саобраћајнице, противпожарне стазе, уклања грађевински и други отпад, предузима друге радове како би простор око зграде био у уредном стању. На земљишту за редовну употребу зграде не сме се депоновати грађевински материјал, осим уколико се изводе грађевински радови, за које станар има потребно одобрење надлежног органа и сагласност скупштине стамбене заједнице. Ограда, зеленило и други елементи уређења земљишта за редовну употребу зграде морају се одржавати тако да не оштећују зграду и инсталације, омогућавају коришћење зграде, тих површина и површина са којима се граниче (улице, суседна зграда и парцела и сл.). Забрањено је уништавати и оштећивати ограду, зеленило и друге елементе уређења површине око зграде.

 

Обезбеђење зграде у случају временских непогода

 

Члан 28.

 

Орган управљања зградом је дужан да за време кише, снега и других временских непогода, обезбеди да простори на степеништу, светларницима, тавану, подруму и другим заједничким просторима зграде буду затворени. Станари су дужни да са прозора, тераса, балкона и лођа уклањају снег и лед, при чему морају водити рачуна да не оштете заједничке просторије и заједничке делове зграде и да не угрожавају безбедност осталих станара и пролазника. Станари су дужни да у зимском периоду предузму мере заштите од смрзавања и прскања водоводних и канализационих инсталација и уређаја у становима и пословним просторијама. Огран управљања зградом је дужан да у зимском периоду обезбеди предузимање мера заштите од

смрзавања и прскања водоводних и канализационих инсталација и уређаја у заједничким просторијама.

 

КОРИШЋЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА, ОПРЕМЕ И УРЕЂАЈА

 

Унутрашње електричне инсталације

 

Члан 29.

 

Није дозвољено неовлашћено отварање разводних кутија и ормарића са електричним уређајима који служе згради као целини или заједничким деловима зграде. Поправка кварова на електричним инсталацијама и контролно отварање кутија и ормарића могу обављати само стручна лица овлашћена за обављање ових послова.

 

Водоводне и канализационе инсталације

 

Члан 30.

 

Станари су дужни да водоводне и канализационе инсталације држе у исправном и уредном стању. У лавабое, каде и друге санитарне уређаје који су повезани на канализациону инсталацију није дозвољено бацање отпадака и других предмета који могу загушити или оштетити инсталације.

 

Коталарница и инсталације грејања

 

Члан 31.

 

Котларницом и инсталацијама грејања у згради може руковати само стручно лице. Скупштина стамбене заједнице одређује време почетка, односно време престанка коришћења индивидуалне или блоковске котларнице којом управљају станари згарде, с тим што не може одредити да грејна сезона и грејни дан трају дуже, нити да темепература у просторијама буде виша од посебним актом прописане.

 

Лифт, противпожарни уређаји и уређај за узбуну у згради

 

Члан 32.

 

Орган управљања зградом дужан је да редовно врши контролу исправности лифта и противпожараних уређаја  у згради. Орган управљања зградом дужан је да на видном месту у згради истакне упутство за употребу лифта. У случају квара, лифт се мора искључити из употребе, на свим вратима лифта истаћи упозорење да је у квару и о насталом квару обавестити предузеће коме је поверено одржавање зграде, о чему се стара орган управљања.

 

 

 

Громобрани и електричне инсталације

 

Члан 33.

 

Орган управљања зградом дужан је да се стара о исправности и редовном сервисирању громобрана и електричних инсталација. Послове сервисирања и испитивања громобранских инсталација и отклањање недостатака, као и сервисирање и испитивање електричних инсталација и мере заштите од електричног удара и отклањање кварова могу вршити само стручна лица, на основу правила прописаних посебним законом.

 

Апарати за гашење, откривање и јављање пожара

 

Члан 34.

 

Станари су дужни да воде рачуна о исправности и чувају од оштећења опрему и уређаје и средства за гашење пожара, као и да предузимају друге превентивне мере прописане одредбама посебног закона.

 

Безбедоносна расвета

 

Члан 35.

 

Забрањено је оштећивати и уништавати безбедоносну расвету.

 

 

 

Радови на текућем одржавању заједничких делова стамбене зграде

 

Члан 36.

 

Радови на текућем одржавању заједничких делова стамбене зграде обухватају: 1. редовно сервисирање лифтова, 2. поправке или замену аутомата за заједничко осветљење, прекидача , сијалица и друго, 3. редовне прегледе и сервисирање хидрофорских постројења у згради, инсталација централног грејања (котларница, подстаница, мреже са грејним телима, вентила, димњака, централног грејања) и др. инсталација и уређаја за гашење пожара у згради, громобранских инсталација, инсталација водовода и канализације у згради, електроинсталација, уређаја за нужно светло, уређаја и опреме за климатизацију и вентилацију зграде. Радове на текућем одржавању заједничких делова стамбене зграде из става 1. овог члана могу да обављају привредни субјекти или предузетници који су регистровани за обављање наведених делатности.

 

III ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 37.

 

Забрањено је у заједничким деловима зграде извођење радова на постављању и демонтирању инсталација, уређаја и делова зграде, као и грађевинских радова без потребног одобрења

надлежног државног органа и без сагласности скупштине стамбене заједнице.

 

Члан 38.

 

За непоштовање кућног реда одговорни су станари и орган управљања. Власник и закупац посебног дела зграде одговоран је и за понашање свог малолетног детета, усвојеника или лица над којима има старатељство, као и за понашање других лица која су у његовом стану или пословној просторији,а нису станари у смислу одредаба ове одлуке.

 

Члан 39.

 

О непоштовању кућног реда станари најпре обавештавају скупштину стамбене заједнице или професионалног управника, који ће по пријему обавештења поучити прекршиоца да је у обавези да поштује кућни ред, о датој поуци сачинити белешку, а након тога, уколико је то потребно, учињени прекршај пријавити и надлежној инспекцији како би преузела мере у складу са Законом о становању и одржавању зграда.

 

IV НАДЗОР

 

Члан 40.

 

Надзор над спровођењем ове одлуке врши Градска управа за локални развој, привреду, урбанизам и комуналне послове града Ваљева- Одељење за локални развој, привреду и комуналне послове. Послове инспекцијског надзора над спровођењем одредаба ове одлуке врши Градска управа за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове – Одељење за инспекцијске послове. Послове комуналне полиције на одржавању кућног реда уређеног овом одлуком и контролу примене одлуке, у складу са Законом о комуналној полицији и другим прописима, обавља комунална полиција.

За прекршаје прописане овом одлуком издаје се прекршајни налог.

 

V КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 41.

 

Новчаном казном у износу од 10.000 динара казниће се за прекршај станар-физичко лице ако: 1. поступи супротно одредбама члана 5.  ове одлуке; 2. поступи супротно одредбама члана 6; 3. поступи супротно одредбама члана 7; 4. поступи супротно одредбама члана 10. ове одлуке; 5. поступи супротно одредбама члана 21. став 3. ове одлуке; 6. поступи супротно одредбама члана 22 .став 2. ове одлуке; 7. поступи супротно одредбама члана 23. став 2. ове одлуке;

 

  1. поступи супротно одредбама члана 27. став 2, 3. и 4. ове одлуке; 9. поступи супротно одредбама члана 37.

 

Новчаном казном у износу од 50.000 динара казниће се правно лице  за прекршаје из става 1. овог члана, а одговорно лице у правном лицу новчаном казном у износу од 10.000 динара.

 

За прекршаје из става 1. овог члана предузетник ће се казнити новчаном казном у износу од 20.000 динара.

 

Члан 42.

 

Новчаном казном у износу од 5.000 динара казниће се за прекршај станар- физичко лице уколико:

 

1.остави откључана улазна врата или капију у време кад исте морају бити  Закључане (члан 12.став 1 и 2); 2. поступи супротно одредбама члана 15.став 2. и 3.ове одлуке; 3. поступи супротно одредбама члана 17; 4. поступи супротно одредбама члана 20; 5. поступи супротно одредбама члана 21. став 1.ове одлуке; 6. поступи супротно одредбама члана 22. став 1. ове одлуке; 7. поступи супротно одредбама члана 23. став 1. ове одлуке; 8. поступи супротно одредбама члана 24;  9. прља или оштећује зидове,врата,прозоре,излоге и друге спољне делове зграде(члан 25.став 1.); 10. поступи супротно одредбама члана 25. став 3. ове одлуке; 11. поступи супротно одлуци скупштине стамбене заједнице из члана 26. став 3;  12. поступи супротно одредбама члана 26. став 4. ове одлуке; 13. поступи супротно одредбама члана 28. став 2. и 3. ове одлуке; 14. поступи супротно одредбама члана 29; 15. поступи супротно одредбама члана 30; 16. поступи супротно одредбама члана 34;  17. поступи супротно одредбама члана 35.

 

Новчаном казном у износу од 20.000 динара казниће се правно лице за прекршаје из става 1. овог члана, а одговорно лице у правном лицу новчаном казном у износу од 5.000 динара.

 

За прекршаје из става 1. овог члана предузетник ће се казнити новчаном казном у износу од 10.000 динара.

 

Члан 43.

 

Новчаном казном у износу од 100.000 динара казниће се правно лице за прекршаје из члана 9. ове одлуке, а одговорно лице у правном лицу новчаном казном у износу од 20.000 динара.

 

За прекршаје из става 1. овог члана предузетник ће се казнити новчаном казном у износу од 50.000 динара.

 

 

Члан 44.

 

Новчаном казном у износу од 20.000 динара казниће се правно лице за прекршаје из члана 19. ове одлуке, а одговорно лице у правном лицу новчаном казном у износу од 5.000 динара.

 

За прекршаје из става 1. овог члана предузетник ће се казнити новчаном казном у износу од 10.000 динара.

 

Члан 45.

 

Новчаном казном у износу од 20.000 динара казниће се за прекршај орган управљања стамбеном зградом односно управник уколико:

 

  1. поступи супротно одредбама члана 13. 2. поступи супротно одредбама члана 28 став 1. и 4. ове одлуке; 3. поступи супротно одредбама члана 32; 4. поступи супротно одредбама члана 33.

 

VI ПРИМЕНА ПРОПИСА

 

Члан 46.

 

На питања о кућном реду која нису уређена овом одлуком примењују се одредбе Закона о становању и одржавању зграда.

 

VII ЗАВРШНA ОДРЕДБA

 

Члан 47.

 

Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Oдлука о кућном реду („Службени гласник општине Ваљево“, број 13/92 и 1/06).

 

Члан 48.

 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од данa објављивања у „Службеном гласнику града Ваљева“.

 

 

Podeli na društvenim mrežama...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin